Mevr. R. Zijlstra-Ytsma, Dokkum (voorzitter)

Zijlstra--Ytsma