Medley sinterklaasliedjes voor kinderkoor intocht Sinterklaas Dokkum 18 november 2017

Zaterdag 18 november komt Sinterklaas met zijn Pieten LIVE op televisie aan in Dokkum. Tijdens deze bijeenkomst gaat een koor van 100 kinderen liedjes voor Sinterklaas zingen. Op onderstaande filmpje staan de liedjes die moeten worden ingestudeerd door het kinderkoor. Ook de teksten moeten uit het hoofd geleerd worden. VEEL SUCCES MET INSTUDEREN!

De oefendata:
Woensdag 8 november om 17.00 uur, Opus 3, Dokkum
Vrijdag 17 november om 19.00 uur, Opus 3, Dokkum

We gaan een super feest maken in Dokkum !!

PIPERNÚTEBLUES

1. Achtjen novimber ’t is wer safier
Mei inoarren stean wy te wachtsjen op ‘e pier.
We stean hjir al in oere en it is ferhipte kâld,
mar Sinterklaas kin net sa hurd, want dy man is ek al âld
Om de tiid wat om te krijgen sjonge wy: de pipernúteblues.

2. Achtjen novimber ’t is wer sa fier
Mei inoarren steane wy te dûnsjen op ‘e flier.
De pipernúten rôlje hjir by ús troch it hûs
en Sinterklaas giet út syn dak, hjir boppe op ús hûs
Ja, it rint wat út ‘e hân mar dat komt troch de pipernúteblues.

 

SINTERKLAAS IS MYN HELD

1.Op syn hynder riid er oer it dak dak dak

Sa bringt er alle pakjes wer te plak plak plak

Yn pikkenacht, yn waar en wyn mei kjeld kjeld kjeld

Hip hop Sinterklaas dat is myn held

 

2.Hy slacht noait immen oer, hy komt elk jier jier jier

En Span-je sil’k dy sizze dat is fier fier fier

Fiif desimber is de dei dy telt telt telt

Hip hop Sinterklaas dat is myn held.

 

Refrein: In tûfke hea, in woartel út ‘e grûn

Doch ik yn myn skuontsje elke jûn

Dan sjong ik wer dit ferske like blier

Wat is it altyd spannend elk jier.

 

3.En ek al is er noch sa wit hoe âld âld âld

Hy bliuwt al like goed fan syn ûnthâld hâld hâld

En wat’k him freegje ha’k him al ferteld teld teld

Hip hop Sinterklaas dat is myn held

 

 

Refrein: In tûfke hea, in woartel út ‘e grûn

Doch ik yn myn skuontsje elke jûn

Dan sjong ik wer dit ferske like blier

Wat is it altyd spannend elk jier.

 

4.Ik wol krekt as him sa’n prach-tich hoas hoas hoas

In wi-te sjir-pel nee ik wol neat oars oars oars

Dan flean ik oer de hû-zen mei ge-weld weld weld

Hip hop Sin-ter-klaas dat is myn held

Hip hop Sin-ter-klaas dat is myn held

Hip hop Sin-ter-klaas dat is myn held

 

HONDERDDUIZEND PIETEN

Refrein:

Pieten, Pieten, honderdduizend Pieten

Honderdduizend Pieten op een rij (rij, rij, rij)

Pieten, Pieten, honderdduizend pieten

Voor alles is er wel een Pietje bij

 

1. Je hebt een dichtpiet, je hebt een plakpiet

Je hebt een lichtpiet, je hebt een pakpiet

Je hebt een kook-, een afwas- en een bakpiet.

Honderdduizend Pieten op een rij!

 

Refrein

Pieten, Pieten, honderdduizend Pieten

Honderdduizend Pieten op een rij (rij, rij, rij)

Pieten, Pieten, honderdduizend pieten

Voor alles is er wel een Pietje bij

 

2. Je hebt een boenpiet, je hebt een kluspiet

Je hebt een zoenpiet, je hebt een kuspiet

Je hebt een trein, een auto- en een buspiet

Honderdduizend Pieten op een rij!

 

Refrein:

Pieten, Pieten, honderdduizend Pieten

Honderdduizend Pieten op een rij (rij, rij, rij)

Pieten, Pieten, honderdduizend pieten

Voor alles is er wel een Pietje bij

 

Je hebt een denkpiet, je hebt een geurpiet

Je hebt een schenkpiet, je hebt een kleurpiet

Je hebt een koop-, een knutsel- en een zeurpiet.

Honderdduizend Pieten op een rij!

 

Refrein:

Pieten, Pieten, honderdduizend Pieten

Honderdduizend Pieten op een rij (rij, rij, rij)

Pieten, Pieten, honderdduizend pieten

Voor alles is er wel een Pietje bij

 

SINTERKLAAS IS MYN HELD

PIPERNÚTENBLUES